Algemene voorwaarden
The Gym Harkema

Inschrijving/lidmaatschap

Lidmaatschap bij The Gym Harkema kan elk moment ingaan en is voor de duur van één maand (maandcontract) of één jaar (jaarcontract) met stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd.

Inschrijving dient op basis met kopie van geldig legitimatie en bankpas.

Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Deelnemer verklaart volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door The Gym Harkema geboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts).

Het abonnementsgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om te trainen of aan lessen deel te nemen, tenzij The Gym Harkema de deelnemer meedeelt.

Betalingsvoorwaarden
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso.

Bij een abonnement betaalt het lid € 15,- inschrijfgeld. Dit bedrag en het restant abonnementsgeld van de maand zal bij de eerstvolgende incasso geïncasseerd worden.

Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, als gevolg van onvoldoende saldo, stornering of welke reden dan ook, wordt er na veertien dagen de eerste herinnering aangeboden. Zeven dagen erna volgt een tweede herinnering. Hierna krijgt het lid vijf dagen de gelegenheid het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze tijd nog niet betaald heeft volgt er een aanmaning. Na vijf dagen wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

The Gym Harkema behoudt zich het recht om de tarieven jaarlijks te indexeren en te wijzigen. Geldende tarieven worden altijd kenbaar gemaakt middels de actuele prijslijst op de website en aan de balie in het fitnesscentrum. In werking tredende B.T.W. verhogingen worden ten allen tijde bij alle leden en zonder kennisgeving vooraf, per direct in de contributieprijs verwerkt.

Beëindigen

Opzeggingen dienen schriftelijk (aangetekend) of per email te geschieden. Wij handhaven een opzegtermijn van één kalendermaand voor aanvang van elk nieuwe abonnementsperiode. Het wijzigen van een lidmaatschap geschiedt op dezelfde wijze.

The Gym Harkema kan zonder opgaaf van reden een lidmaatschap per direct beëindigen.

The Gym Harkema behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen. Het nog resterende deel van het betreffende lidmaatschap, is per datum beëindiging, direct verschuldigd en opeisbaar.
Openingstijden en groepslessen

The Gym Harkema behoudt zich het recht om de sportschool te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van lidmaatschapsgelden schuldig te zijn. Tijdens vakanties geldt een aangepast rooster en komen de groepslessen te vervallen.

Indien The Gym Harkema om redenen die buiten haar competentie liggen, zoals ziekte, overlijden, verbouwing, stroomstoring etc. etc. niet in staat is een les of activiteit door te laten gaan kan het lid geen aanspraak maken op restitutie van lesgelden.

Risico en aansprakelijkheid

Het gebruik maken van apparatuur en/of activiteiten van welke aard dan ook bij The Gym Harkema, is geheel voor eigen risico van het lid.

The Gym Harkema en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Gym Harkema, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

The Gym Harkema is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden.